خبرگزاری چهل بیست نیوز " />

پیشگیری نسخه الکترونیک از هدررفت منابع در حوزه درمان

پیشگیری نسخه الکترونیک از هدررفت منابع در حوزه درمان

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ارزش و اهمیت نسخه الکترونیک مشخص است، گفت: با این کار امکان کنترل و جلوگیری از هدر رفت منابع در حوزه درمان فراهم خواهد شد.