خبرگزاری چهل بیست نیوز " />

عوامل ایجاد موج چهارم کرونا از زبان روحانی

عوامل ایجاد موج چهارم کرونا از زبان روحانی
اولین عامل موج چهارم کرونا ورود کرونای انگلیسی به کشور از عراق است. عامل دوم، تردد و تجمع فراوان در شب عید است. عامل سوم، مراسم عید نوروز است.عامل چهارم، عروسی‌ها بود .