سلامتکده ها می توانند به بیماران سرپایی کرونا خدمات بدهند

سلامتکده ها می توانند به بیماران سرپایی کرونا خدمات بدهند
معاون درمان وزارت بهداشت، بر ضرورت استفاده از پزشکان عمومی دوره ‌دیده یا متخصص طب ایرانی در کلینیک ‌های تنفسی بیمارستان ها تاکید کرد.