روایات میدانی خبرنگاران از نخستین روز محدودیت‌های کرونایی

روایات میدانی خبرنگاران از نخستین روز محدودیت‌های کرونایی
با اجرای طرح محدودیتهای جدید در استانهای قرمز کرونایی ،خبرنگاران خبرگزاری صدا وسیما از مشاهدات میدانی خود گفتند.