ببینید | بازخوانی نامه عاشقانه امام خمینی (ره) به همسرشان در تلویزیون

ببینید |  بازخوانی نامه عاشقانه امام خمینی (ره) به همسرشان در تلویزیون
«تصدقت شوم، الهی قربانت بروم، در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آیینه قلبم منقوش است...» این جملات، نخستین سطرهای نامه یکی از بزرگترین رهبران معاصر به همسر خود است. منبع: نسیم